:: INSTURMEN PEMANTAUAN BKP/BKPU

Pemantauan Pengurusuan BKP dan BKPU akan diadakan di sekolah terpilih bagi memastikan semua prosedur penguruan BKP dan BKPU dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi semua peraturan kewangan yang sedang berkuat kuasa.

Semasa pemantauan dijalankan, setiap proses dalam pengurusan biasiswa akan disemak dan perlaporan akan dibuat agar pihak sekolah dapat mengambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan.  Perkara-perkara yang akan dipantau termasuklah:
  a.  Penyemakan fail-fail pengurusan BKP/BKPU
  b.  Semakan terhadap borang permohonan biasiswa dan dokumen yang berkaitan

Pihak sekolah boleh memuatturun instrumen pemantauan (Lampiran T) yang berkaitan.